Japanese Phrases

Useful Terms in Japanese (Source)

Receptionist = Uketsuke
Patient’s chart = Karute
Prescription = Shohosen
Pharmacy = Yakkyoku
Waiting room = Machiaishitsu
First visit = Shoshin
Return visit = Saishin
Outpatient = Gairai
Hospitalization = Nyuin
Please tell me in which area of specialization I should see a doctor? = Shinryo kamoku wo oshiete kudasai.
I would like to make an appointment. = Yoyaku wo onegai shimasu.
What is this medicine for? = Korewa nanno kusuri desu ka?
Do you have any allergies? = Arerugi ga arimasu ka?
Please perform testing for xxx. = xxx no kensa wo shite kudasai.
I feel I have a cold. = Kazegimi desu.
I feel cold. = Samuke ga shimasu.
I feel nausea. = Hakike ga shimasu.
I have a stomachache. = I ga itamimasu.
I have a heavy stomach. = Onaka ga harimasu.
I feel heavy in the chest. = Muneyake ga shimasu.
I have diarrhea. = Gerigimi desu.
I am constipated. = Benpi desu.
I am often out of breath. = Ikigire ga shimasu.
I have lower-back pain. = Koshi ga itamimasu.
Our child is having a convulsion. = Kodomo ga hikitsuke wo okoshimashita.
Our baby cries a lot at night. = Yonaki wo shimasu.
Our child still wets the bed. = Onesho ga naorimasen.
I am burned. = Yakedo wo shimashita.
My eyes get tired easily. = Me ga tsukaremasu.
My throat hurts. = Nodo ga itamimasu.
I have a ringing in my ear. = Miminari ga shimasu.
I have pain in my gums. = Haguki ga itai.
Please check for cavities. = Mushiba wo kensa shite kudasai.

1. Head = Atama
2. Face = Kao
3. Forehead = Hitai
4. Eye = Me
5. Nose = Hana
6. Ear = Mimi
7. Mouth = Kuchi
8. Chin = Ago
9. Neck = Kubi
10. Throat = Nodo
11. Shoulder = Kata
12. Armpit = Waki-no-shita
13. Chest = Mune
14. Lower back = Koshi
15. Abdomen = Onaka
16. Side of the abdomen = Wakibara
17. Hand = Te
18. Arm = Ude
19. Elbow = Hiji
20. Finger = Yubi
21. Wrist = Tekubi
22. Leg = Ashi
23. Thigh = Futomomo
24. Knee = Hiza
25. Ankle = Ashikubi
26. Heel = Kakato
Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: